Přístroje

Page is currently under reconstruction.

Prohlédněte si naše laboratoře ve virtuální prohlídce!

Analytická ultracentrifugace: ProteomeLab XL-I

Analytická ultracentrifuga Beckman Coulter ProteomeLab XL-I je vybavena absorbanční (rozsah vlnových délek 190 – 800 nm) a interferenční optikou a umožňuje provádět experimenty pomocí technik sedimentační rychlosti a sedimentační rovnováhy. 
Pomocí analytické ultracentrifugace lze studovat např. proteiny, nukleové kyseliny, lipidy, polysacharidy, viry nebo nanočástice. Analytická ultracentrifugace má široké uplatnění a může být využita např. pro určení homogenity vzorku, studium agregátů, stanovení oligomerního stavu proteinu (respektive molekulové hmotnosti částice) nebo pro studium interakcí biomolekul (stanovení stechiometrie interakce a afinity).

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

Kalorimetrie: Auto-iTC200

Plně automatický přístroj AutoITC200 je izotermální titrační kalorimetr s objemem měřící cely 200 ul. Pomocí metody ITC je možné studovat (bio)molekulární interakce jako například interakce malých molekul, proteinů, protilátek, nukleových kyselin, lipidů. Pomocí této metody může být studována enzymová kinetika, biologická aktivita látek nebo strukturní změny. Z jednoho měření lze získat kompletní termodynamický profil interakce – stechiometrii, Ka, ∆H and ∆S).

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

Kalorimetrie: VP-ITC

VP-ITC je izotermální titrační kalorimetr s pracovním objemem cely 1400 ul. Izotermální titrační kalorimetrie se používá pro charakterizaci biomolekulárních interakcí malých molekul, proteinů, protilátek, nukleových kyselin, lipidů a ostatních. Během jednoho experimentu je možné získat kompletní termodynamický profil (stechiometrie, Ka, ∆H and ∆S).

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Kalorimetrie: Auto PEAQ-DSC

PEAQ-DSC je diferenciální skenovací mikrokalorimetr, jehož vzorkové kapiláry mají objem <200 µl. Technika DSC je založena na měření rozdílu tepelných změn doprovázejících kontrolované zahřívání nebo ochlazování vzorku (bio)molekuly a odpovídajícího referenčního roztoku. Automatizovaná verze přístroje PEAQ-DSC umožňuje měření až 282 vzorků v řadě.

PROFILE CARD USER MODE

Kalorimetrie: VP-DSC

VP-DSC je diferenciální skenovací mikrokalorimetr s objemem vzorkové cely 500 µl. Technika DSC je založena na měření rozdílu tepelných změn doprovázejících kontrolované zahřívání nebo ochlazování vzorku (bio)molekuly a odpovídajícího referenčního roztoku. 

PROFILE CARD USER MODE

Diferenciální skenovací fluorimetrie: Prometheus NT.48

Prometheus slouží pro charakterizaci teplotní nebo chemické denaturace proteinů a jejich agregace v jediném běhu v rozsahu až (15 - 110 °C). Během jednoho měření je možno analyzovat až 48 vzorků.

PROFILE CARD USER MODE

Microscale thermophoresis: Monolith NT.115

Přístroj Monolith měří rovnovážnou vazebnou konstantu pro různé molekuly - tím umožňuje měření širokého rozmezí interakcí od vazby iontů až po interakce velkých komplexů (lipozomy, ribozomy).

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Microscale thermophoresis: Monolith NT.115 Pico

Přístroj Monolith měří rovnovážnou vazebnou konstantu pro různé molekuly - tím umožňuje měření širokého rozmezí interakcí od vazby iontů až po interakce velkých komplexů (lipozomy, ribozomy). Monolith NT.115 Pico umožňuje analýzu vysokoafinitních interakcí a to až do pikomolární oblasti.

PROFILE CARD USER MODE

Biolayer interferometry : Octet RED96e

Biosensor Octet používá technologii BLI (biolayer interferometry) pro analýzu intertakce molekul (kinetiku, afinitu) na povrchu biosenzoru. Octet RED96e umožňuje paralelní měření až na 8 kanálech současně. Tento systém je vhdodný zejména pro interakce protein-protein a protein-nukleová kyselina, nicméně jej lze použít i pro další interagující systémy.

PROFILE CARD USER MODE​​

Rezonance povrchového plasmonu: BiaCore T200

Vysoce citlivý a teplotně stabilizovaný SPR biosensorový systém pro monitorování biomolekulárních interakcí v reálném čase bez nutnosti značení biomolekul. Pomocí SPR sytému T200 lze získat informace o kinetice, affinitě, koncentraci, specifitě, selektivitě a termodynamice biomolekulárních interakcích a tato metoda tak může být použita v různých oblastech od základního výzkumu po výzkum bioterapeutik a léčiv. V principu, jeden z vazebných partnerů je imobilizován na povrchu biosenzoru a druhý je přítomen volně v nánášecím pufru.

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Rezonance povrchového plasmonu: Imaging system

Vícekanálový (až 36 kanálů) SPR biosensorový systém pro afinitní studie biomolekul, s modifikovatelným designem fluidního systému umožňující paralelní analýzu několika vzorků.

PROFILE CARD USER MODE

SEC-MALS: OmniSEC 

Instalace plánována v roce 2020.

PROFILE CARD USER MODE

Dynamický (statický) rozptyl světla: DelsaMax Core 

Dynamický rozptyl světla (dynamic light scattering) se používá pro analýzu proteinových roztoků, agregátů, inhibitorů, pufrů, nanočástic, polymerů či jiných látek v roztoku. DLS systém měří polydisperzitu vzorku a hydrodynamický poloměr (velikost) částic, a to v rozsahu 0.4 až 5000 nm. Toho se využívá např. při charakterizaci vzorku před krystalizací či jinými experimenty.

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Dynamický rozptyl světla: Xtal SpectroLight 600

Dynamický rozptyl světla (dynamic light scattering) se používá pro analýzu proteinových roztoků, agregátů, inhibitorů, pufrů, nanočástic, polymerů či jiných látek v roztoku. SpectroLight 600 provádí měření v submikrolitrových kapkách v destičkách. To znamená malou spotřebu vzorku a umožňuje také např. přímé měření vzorku v krystalizační kapce.

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Cirkulární dichroismus: Jasco J-815

CD spektrometr Jasco J-815 je schopný měřit cirkulární dichroismus, fluorescenci, totální fluorescenci, lineární dichroismus, magnetický dichroismus, optickou rotační disperzi a rovněž cirkulární dichroismus, fluorescenci a absorbci pomocí stop-flow. 

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Krystalizace: Robotika pro krystalizaci proteinů

"High-throughput" proteinová krystalizační stanice s pipetory pro práci s mikrolitrovými a nanolitrovými objemy tekutin, robotikou pro manipulaci s mnohajamkovými krystalizačními destičkami a příslušným řídícím SW+HW.

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

Krystalizace: Automatizovaný sklad a vizuální inspekce krystalizačních misek (4 °C and 20 °C)

Robotizovaný vysoce výkonný mikroskopovací systém pro skladování a plně automatizovanou inspekci a vývoj proteinových vzorků v UV a viditelné oblasti. Systém obsahuje plně integrovaný systém pro teplotně kontrolované skladování, inspekci a analýzu proteinových krystalizačních desek.

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

​​

Krystalizace:  TG-40

Centeo TG40 je systém určený pro teplotní optimalizaci krystalizace biomolekul. 

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Mikrodepoziční systém pro biosenzorové arrays

SciFLEXARRAYER S1 je automatický bezkontaktní dávkovací systém určený pro přípravu biosenzorových arrays. Pomocí piezoelektrického jevu dokáže pipetovat velmi malé objemy kapalin. 

USER MODE


UV-VIS spektrofotometer: Biospectrometer kinetic

Spektrofotometer umožňuje měření světelné absorbce roztoků v UV a viditelné oblasti spektra (200-830 nm). Lze jej použít pro stanovení koncentrace proteinů či nukleových kyselin, čistoty vzorku a také pro měření enzymové kinetiky.

USER MODE