Titrační kalorimetrie + manuální evaluace dat expertem

Technologie / Metodologie:
Charakterizace a interakce biomolekul

Výzkumná skupina:
CF: sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

PROFILOVÁ KARTA

Kalorimetrické měření interakce receptor-ligand (standardní metoda titrace, ´Single injcetion´ metoda). Evaluace dat - expertní vyhodnocení dat pomocí softwaru Origin a Microcal PEAQ-ITC.


Přístroj:

Auto-iTC200: Automatický kalorimetrický systém


Pro více informací kontaktuje prosím zodpovědnou osobu:

Jitka Holková

e-mail: jitka.holkova@ceitec.cz
tel: +420 549 49 25 27
pracovna: 3.39/A4