Analytická ultracentrifugace: ProteomeLab XL-I

Analytická ultracentrifuga Beckman Coulter ProteomeLab XL-I je vybavena absorbanční (rozsah vlnových délek 190 – 800 nm) a interferenční optikou a umožňuje provádět experimenty pomocí technik sedimentační rychlosti a sedimentační rovnováhy. 
Pomocí analytické ultracentrifugace lze studovat např. proteiny, nukleové kyseliny, lipidy, polysacharidy, viry nebo nanočástice. Analytická ultracentrifugace má široké uplatnění a může být využita např. pro určení homogenity vzorku, studium agregátů, stanovení oligomerního stavu proteinu (respektive molekulové hmotnosti částice) nebo pro studium interakcí biomolekul (stanovení stechiometrie interakce a afinity).

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

Kalorimetrie: Auto-iTC200

Plně automatizovaný isotemální titrační kalorimetr Fully automated isothermal calorimeter AutoITC200 with ultrasmall working cell (200 ul). ITC method is used for characterization of biomolecular interactions of small molecules, proteins, antibodies, nucleic acids, lipids and others. Enzyme kinetics, biological activity or the effect of molecular structure changes on binding mechanism can be also assessed. Complete thermodynamic profile of the molecular interaction in a single experiment (stoichiometry, Ka, ∆H and ∆S values).

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

Kalorimetrie: VP-ITC

VP-ITC je isotermální titrační kalorimetr s pracovním objemem cely 1400 ul. Isotermální titrační kalorimetrie se používá pro charakterizaci biomolekulárních interakcí malých molekul, proteinů, protilátek, nukleových kyselin, lipidů a ostatních. Během jednoho experimentu je možné získat kompletní termodynamický profil (stechiometrie, Ka, ∆H and ∆S).

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Microscale thermophoresis: Monolith NT.115

Přístroj Monolith  měří rovnovážnou vazebnou konstantu pro různé molekuly - tím systems measure equilibrium binding constants for a variety of molecules – thus allows to measure wide range of interactions from ion fragment binding up to interactions of large complexes (liposomes and ribosomes).

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Microscale thermophoresis: Monolith NT.115 Pico

Přístroj Monolith měří rovnovážnou vazebnou konstantu pro různé molekuly - tím umožňuje měření širokého rozmezí interakcí od vazby iontů až po interakce velkých komplexů (lipozomy, ribozomy). Monolith NT.115 Pico umožňuje analýzu vysokoafinitních interakcí a to až do pikomolární oblasti.

PROFILE CARD USER MODE

Biolayer interferometry : Octet RED96e

Biosensor Octet používá technologii BLI (biolayer interferometry) pro analýzu intertakce molekul (kinetiku, afinitu) na povrchu biosenzoru. Octet RED96e umožňuje paralelní měření až na 8 kanálech současně. Tento systém je vhdodný zejména pro interakce protein-protein a protein-nukleová kyselina, nicméně jej lze použít i pro další interagující systémy.

PROFILE CARD USER MODE​​

Rezonance povrchového plasmonu: BiaCore T200

Vysocecitlivý a teplotně stabilizovaný SPR biosensorový systém pro monitorování biomolekulárních interakcí v reálném čase bez nutnosti značení biomolekul. Pomocí SPR sytému T200 lze získat informace o kinetice, affinitě, concentraci, specifitě, selektivitě a termodynamice biomolekulárních interakcích a může být použita v různých oblastech od základního výzkumu po výzkum bioterapeutik a léčiv. V principu, jeden z vazebných partnerů je imobilizován na povrchu biosenzoru s druhý je přítomen volně v nánášecím pufru.

PROFILOVÁ KARTA USER MODE  

Rezonance povrchového plasmonu: Imaging system

Multi-kanálový (36) SPR biosensorový systém pro studium afinitních vlastností biomolekul, průtočné uspořádání, paralelní zpracování vzorků.

PROFILOVÁ KARTA USER MODE