Přístroje

Prohlédněte si naše laboratoře ve virtuální prohlídce!

Analytická ultracentrifugace: ProteomeLab XL-I

Analytická ultracentrifuga Beckman Coulter ProteomeLab XL-I je vybavena absorbanční (rozsah vlnových délek 190 – 800 nm) a interferenční optikou a umožňuje provádět experimenty pomocí technik sedimentační rychlosti a sedimentační rovnováhy. 
Pomocí analytické ultracentrifugace lze studovat např. proteiny, nukleové kyseliny, lipidy, polysacharidy, viry nebo nanočástice. Analytická ultracentrifugace má široké uplatnění a může být využita např. pro určení homogenity vzorku, studium agregátů, stanovení oligomerního stavu proteinu (respektive molekulové hmotnosti částice) nebo pro studium interakcí biomolekul (stanovení stechiometrie interakce a afinity).

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

Kalorimetrie: Auto-iTC200

Plně automatický přístroj AutoITC200 je izotermální titrační kalorimetr s objemem měřící cely 200 ul. Pomocí metody ITC je možné studovat (bio)molekulární interakce jako například interakce malých molekul, proteinů, protilátek, nukleových kyselin, lipidů. Pomocí této metody může být studována enzymová kinetika, biologická aktivita látek nebo strukturní změny. Z jednoho měření lze získat kompletní termodynamický profil interakce – stechiometrii, Ka, ∆H and ∆S).

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

Kalorimetrie: VP-ITC

VP-ITC je isotermální titrační kalorimetr s pracovním objemem cely 1400 ul. Isotermální titrační kalorimetrie se používá pro charakterizaci biomolekulárních interakcí malých molekul, proteinů, protilátek, nukleových kyselin, lipidů a ostatních. Během jednoho experimentu je možné získat kompletní termodynamický profil (stechiometrie, Ka, ∆H and ∆S).

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Kalorimetrie: VP-DSC

VP-DSC je diferenciální skenovací kalorimetr s objemem měřící cely 500 ul. DSC přístroj sleduje tepelné změny, které nastávají u (bio)molekul v průběhu zvyšování nebo snižování teploty, kdy dochází ke strukturním změnám biomolekul. Teplotní rozmezí diferenčního skenovacího kalorimetru je od -10°C do 130°C.

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Diferenční skenovací fluorimetrie: Prometheus NT.48

Prometheus umožňuje přesnou charakterizaci vzorků - přístroj sleduje tepelné změny, při kterých dochází ke strukturním změnám uvnitř biomolekul. V průběhu měření je možné pozorovat také chemickou denaturaci či tvorbu agregací. Během jednoho měření je možné změřit až 48 vzorků v teplotním rozmezí 15°C -110°C.

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Microscale thermophoresis: Monolith NT.115

Přístroj Monolith měří rovnovážnou vazebnou konstantu pro různé molekuly - tím umožňuje měření širokého rozmezí interakcí od vazby iontů až po interakce velkých komplexů (lipozomy, ribozomy).

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Microscale thermophoresis: Monolith NT.115 Pico

The Monolith systems measure equilibrium binding constants for a variety of molecules – thus allows to measure wide range of interactions from ion fragment binding up to interactions of large complexes (liposomes and ribosomes). Monolith NT.115 Pico allows analysis of high-affinity interactions down to pM range.

PROFILE CARD USER MODE

Biolayer interferometry: Octet RED96e

Biosensor system Octet utilizes BLI technology (biolayer interferometry) to detect the interaction parameters (kinetics, affinity) on a sensor chip. Octet RED96e enables simultaneous measurement of 8 channels ensuring high throughput. System is suitable especially for protein-protein or protein-nucleic acid interactions, however other binding systems can be evaluated as well.

PROFILE CARD USER MODE​​

Rezonance povrchového plasmonu: BiaCore T200

Vysocecitlivý a teplotně stabilizovaný SPR biosensorový systém pro monitorování biomolekulárních interakcí v reálném čase bez nutnosti značení biomolekul. Pomocí SPR sytému T200 lze získat informace o kinetice, affinitě, koncentraci, specifitě, selektivitě a termodynamice biomolekulárních interakcích a tato metoda tak může být použita v různých oblastech od základního výzkumu po výzkum bioterapeutik a léčiv. V principu, jeden z vazebných partnerů je imobilizován na povrchu biosenzoru a druhý je přítomen volně v nánášecím pufru.

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Rezonance povrchového plasmonu: Imaging system

Multi-kanálový (36) SPR biosensorový systém pro studium afinitních vlastností biomolekul, průtočné uspořádání, paralelní zpracování vzorků

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Dynamický (statický) rozptyl světla: DelsaMax Core 

Dynamický rozptyl světla (dynamic light scattering) se používá pro analýzu proteinových roztoků, agregátů, inhibitorů, pufrů, nanočástic, polymerů či jiných látek v roztoku. DLS systém měří polydisperzitu vzorku a hydrodynamický poloměr (velikost) částic, a to v rozsahu 0.4 až 5000 nm. Toho se využívá např. při charakterizaci vzorku před krystalizací či jinými experimenty.

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Dynamický rozptyl světla: DynaPro Plate reader

Dynamický rozptyl světla (dynamic light scattering) se používá pro analýzu proteinových roztoků, agregátů, inhibitorů, pufrů, nanočástic, polymerů či jiných látek v roztoku. DLS systém měří polydisperzitu vzorku a hydrodynamický poloměr (velikost) částic, a to v rozsahu 0,4 až 5000 nm. Toho se využívá např. při charakterizaci vzorku před krystalizací či jinými experimenty. Plate rader umožnujě měření  96 - 384 vzorků (v závislosti na použitém typu destičky).

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Cirkulární dichroismus: Jasco J-815

CD spektrometr Jasco J-815 je schopný měřit cirkulární dichroismus, fluorescenci, totální fluorescenci, lineární dichroismus, magnetický dichroismus, optickou rotační disperzi a rovněž cirkulární dichroismus, fluorescenci a absorbci pomocí stop-flow. 

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

KrystalizaceRobotika pro krystalizaci proteinů

"High-throughput" proteinová krystalizační stanice s pipetory pro práci s mikrolitrovými a nanolitrovými objemy tekutin, robotikou pro manipulaci s mnohajamkovými krystalizačními destičkami a příslušným řídícím SW+HW.

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

Krystalizace: Automatizovaný sklad a vizuální inspekce krystalizačních misek (4 °C and 20 °C)

Robotizovaný vysoce výkonný mikroskopovací systém pro skladování a plně automatizovanou inspekci a vývoj proteinových vzorků v UV a viditelné oblasti. Systém obsahuje plně integrovaný systém pro teplotně kontrolované skladování, inspekci a analýzu proteinových krystalizačních desek.

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

​​

Krystalizace:  TG-40

Centeo TG40 je systém určený pro teplotní optimalizaci krystalizace biomolekul. 

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

Mikrodepoziční systém pro biosenzorové arrays

SciFLEXARRAYER S1 je automatický bezkontaktní dávkovací systém určený pro přípravu biosenzorových arrays. Pomocí piezoelektrického jevu dokáže pipetovat velmi malé objemy kapalin. 

USER MODE


UV-VIS spectrophotometer: Biospectrometer kinetic

Spectrophotometer allows measurement of samples in range of 200-830 nm. Can be used to determine protein or nucleic acid concentration, purity and also to measure basic enzyme kinetics.

USER MODE