Izotermální titrační kalorimetrie: VP-ITC

Technologie / Metodologie:
Charakterizace a interakce biomolekul

Umístění přístroje:
CEITEC MU,  budova A4, místnost 2.18

Výzkumná skupina:
Sdílená laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul

PROFILOVÁ KARTA USER MODE

VP-ITC je izotermní titrační kalorimetr s objemem měřící cely 1400 µl. Pomocí metody ITC je možné charakterizovat (bio)molekulární interakce jako například interakce malých molekul, proteinů, protilátek, nukleových kyselin, lipidů. Pomocí této metody může být studována enzymová kinetika, biologická aktivita látek nebo strukturní změny. Z jednoho měření lze získat kompletní termodynamický profil interakce – tzn. hodnotu stechiometrie, Ka, entalpie a entropie) – nebo kinetické parametry – Km a kkat. Principem metody je sledování tepelných změn v průběhu interakce, kdy je titrant injektován do prostoru meřící cely obsahující vzorek makromolekuly. Kalorimetrický experiment je možné měřit za různých podmínek - teplot (2 - 80 °C), pH a přítomnosti solí. Přímými metodami lze měřit interakce v rozmezí vazebných konstant Ka 10^3 – 10^9. Měření interakcí nízkoafinitních nebo naopak vysokoafinitních (Ka<10^3 nebo Ka>10^9) lze měřit metodami vytěsňovacími. 


Měření na VP-DSC je prováděno samotnými uživateli po zaškolení

Pro více informací kontaktujte prosím zodpovědnou osobu:

Jitka Holková

e-mail: jitka.holkova@ceitec.cz
tel.: +420 549 49 25 27
pracovna: 3.39/A4