Automatický kalorimetrický systém: AutoITC200

Technologie / Metodologie:
Charakterizace a interakce biomolekul

Umístění přístroje:
CEITEC MU,  budova A4, místnost 2.18

Výzkumná skupina:
CF: Core Facility Biomolecular Interaction and Crystallization

PROFILOVÁ KARTA SERVICE MODE

Plně automatizovaný přístroj Auto-iTC200 je izotermální titrační kalorimetr s objemem měřící cely 200 µl. Pomocí metody ITC je možné charakterizovat (bio)molekulární interakce jako například interakce malých molekul, proteinů, protilátek, nukleových kyselin, lipidů. Pomocí této metody může být studována i enzymová kinetika, biologická aktivita látek nebo strukturní změny. Z jednoho měření lze získat kompletní termodynamický profil interakce – tzn. hodnotu stechiometrie, Ka, entalpie a entropie) – nebo kinetické parametry – Km a Kkat.

Principem metody je sledování tepelných změn v průběhu interakce, kdy je titrant injektován do prostoru meřící cely obsahující vzorek makromolekuly. Kalorimetrické experiment je možné měřit za různých podmínek - teplot (2 - 80 °C), pH a přítomnosti solí. Přímými metodami lze měřit interakce v rozmezí vazebných konstant Ka 10^3 – 10^9. Měření interakcí nízkoafinitních nebo naopak vysokoafinitních (Ka<10^3 nebo Ka>10^9) lze měřit metodami vytěsňovacími. 


Měření na AutoITC200 je  tzv. servisním modu - přístroj je obsluhován pracovníky CF BIC.


Dostupné služby:

Titrační kalorimetrie + raw data (automatické vyhodnocení)

Titrační kalorimetrie + manuální evaluace dat expertem

Titrační kalorimetrie + manuální evaluace dat expertem + školení na vyhodnocení dat


Pro více informací kontaktuje prosím zodpovědnou osobu:

Jitka Holková

e-mail: jitka.holkova@ceitec.cz
tel.: +420 549 49 25 27
místnost: 3.39/A4